Cách tải về và cài đặt Android 7.0 N

  21/04/2016

phiên bản này không nhắm đến những người dùng smartphone thông thường, mà muốn dành cho những nhà phát triển ứng dụng để họ kiểm tra xem sản phẩm của họ có làm việc tốt với Android 7.0 N hay không

GOOGLE PLUS
Galaxy Note 5